Avís Legal

Agraïm la vostra visita a la nostra pàgina WEB https://https://alpacamontseny.cat (d’ara endavant “WEB”). La nostra preocupació més gran és
assegurar l’exactitud i treballem contínuament en l’actualització de les informacions difoses a la nostra web,
reservant-nos en tot moment i sense previ avís el dret de corregir-ne o modificar-ne el contingut. En conseqüència,
HTTPS://ALPACAMONTSENY.CAT no respondrà en cap cas de:

Qualsevol dany resultant d’una intrusió fraudulenta d’un tercer que hagi causat una modificació a les
informacions posades a disposició a la web.
En general, de qualssevol danys directes o indirectes, sigui quina sigui la causa, origen, naturalesa o
conseqüència, provocats:
amb ocasió de l’accés per qualsevol persona a la web
derivats de la impossibilitat d’accés
per la utilització de la web i/o per la credibilitat atorgada a qualsevol informació provinent
directament o indirectament de la web
per qualsevol fet qualificat de força major o cas fortuït

Les presents condicions de venda regulen únicament les vendes de productes oferts a la web. Tota persona que
aneu a realitzar la vostra comanda a través de la WEB podeu accedir a les presents condicions generals de venda.

Per tant, el fet de fer una comanda comporta de ple dret l’adhesió del comprador a les presents
condicions de venda.

EDITOR DE LA WEB

HTTPS://ALPACAMONTSENY.CAT

Direcció:Carretera Campins (Can Reberté) Seu social:Joaquin del Rio Maria Mar
DNI/NIF: 46683524X.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i el seu Reglament de Desenvolupament, us informem que els
dades personals que ens faciliti seran incorporades a un fitxer responsabilitat de MI DOMINIO S.L., amb domicili a [adreça :Carretera Campins (Can Reberté)], autoritzant-nos Ud. el seu tractament,
fins i tot via telefònica, SMS o correu electrònic, amb la finalitat de gestionar i mantenir la relació comercial amb
vostè, així com mantenir-lo informat sobre altres productes i serveis propis o de tercers, pertanyents als
sectors del gran consum, la bellesa i la cosmètica.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu ordinari,
dirigit al següent domicili: [direcció :Carretera Campins (Can Reberté) S.L. Seu social:Joaquin del Rio Maria Mar ], adjuntant còpia del seu DNI o
document equivalent, i concretant la vostra sol·licitud, o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça següent:
som@alpacamontseny.cat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Segons la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial, aquesta web i qualsevol element,
marca, dibuix, model, logo, gràfic, etc. que es troben a aquesta web són propietat exclusiva de HTTPS://ALPACAMONTSENY.CAT o
dels seus col·laboradors, que no concedeixen cap altra llicència o dret que consultar la WEB. La reproducció o
utilització del conjunt o duna part daquests elements autoritza únicament a ser informat de manera personal i
privada. Qualsevol reproducció o utilització de còpies realitzades amb altres fins queda expressament prohibida.
Qualsevol ús indegut constitueix un frau i podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent, llevat
en els casos d’autorització prèvia i per escrit per part de HTTPS://ALPACAMONTSENY.CAT.